Wednesday, February 17, 2010

nOta sEorang lElaki…


Ya, adakalanya kita tErsasar jalan..jaUh..tErlalU jauh..dalam mEngejar kebahagian, kita lupa diri..kita lUpa pada tUhan yang mEnciptakan kita..kita tErlalu leka dengan dUnia..alahai lElaki..kErana sEorang wanita! kamU tErlalu sukar untuk sujud syUkur..kEnapa??..mahalnya harga diri itu..kamu jadi bOngkak kErana nafsu kamu..

Diamnya kamu tatkala azan bErkumandang..kamu jadi alpa..jalan mana yg harUs kamu pilih..kamU bErlalu tanpa solat..sUkar benar kamu mahU sujud kepada tUhan yang mEnciptakan diri kamu..argh, pErsetan! iTu kata-kata kamu..sEdangkan kamu tahu hati kamu mEmberontak..

kErana?..hakikatnYa kerana sEorang wanita..malam itU, kamu tErsasar lagi..kamu kEluar pErjudikan diri kamu sEndiri..kamU bErjalan kE lEmbah hina..kEnapa??..kErana kamu tErlalu mENgikut hati & pErasaan kamu..susah bEnar untuk kamu bErkata tidak!

kEesokkannYa kamU tErsungkur lagi..kamU sukar bangun kerana kepala kamu amat bErat hasil najis yang kamU tOnggakkan kE mulut kamu..itu tidak lagi kEpulan asap sial yang kamu singgahkan ke bEnak hati kamU..laknat kamu! adUhai lElaki..bangUnlah..tidormU sudah singkat..

bUkalah matamu..bUkalah mindamu..tEngok laluanmu..pErsimpangan itU atau tErus ke hadapan???...katakanlah……..akal kamU bErhak mEntafsir segalanYa…

Wednesday, February 10, 2010

Air mata seOrang kEkasih..


Acapkali kita dengar wanita itU mUdah sangat mEngalirkan air mata..kEnapa?..sEbab hati wanita iTu sangat lEmbut ciptaannYa..wanita diciptakan dari rUsuk kiri untUk disaYangi & dikasihi..bUkannYa uNtuk dijadikan pErhambaan dalam kehidUpannYa..tanpa sEorang wanita, kita tidak mUngkin ada..

anUgerah itu tidak tErnilai..hati kita jarang menYedarinYa..kata-kata banYak yang tErgUris rEsah..inilah dUnis..adakalaNya tErsasar jalan, sUkar ke pErsimpangan..wanita tidak lEmah bila mEnangis, tetapi meReka mengUmpul kekUatan untuk bangUn sEmula..

wanita sEorang pEncinta yang sEtia..adUhai kEkasih hati..alangkah Engkau tahU aKu amat mencintaimU..aKu tak rEla Engkau mEnitiskan air mata itU..saat Engkau mEngimbaU kEmbali lElaki yg pErnah bErtakhtha di hatimU..aKu cEmburu..namUn akU sedar, aKu harus bijak bicara..biar tiada kata yang tergUris aKu ucapkan..

hatimU sElembUt sUtera sayang..aKu janjii..aKu akan Membahagiakan kamU..bUkan Untuk masa lalu..tapi Untuk sElamanYa selagi nadikU bErdenYut…

Monday, February 8, 2010

tEnsiOn glEr kat Opis_ 09 FebrUari 2010_ 2.16 pEtang

adEhss..bOsan glEr kat Opis hari niE..tak tahU nak bUat kErja apa..pas sEmua dah sEttle, akU oNline kat facebOok jEr..hUhukss..mETing bOs tadi kOi 10 pagi..kOi 12 dah habis..bOsan-bOsan..akU teNgah find jOb barU..ntahlah, akU rasa tak sElesa sanGat ngan kErja skunk..lama kelamaan akU leh jadi glEr sesOrang KErja kat sini..

prOblemnYa tENtulah gaji yang ntah papE..kat 10hb pUn gaji akU bELum masUk lagi..sO, cam nEr akU nak Settlekan bil-bil akU yang tErtunggak..bil kETa, bil hp..adUss, sUSah glEr cam ni…sO, KEsimpulannYa akU harUS bErtindak mENcari PEkerjaan yang lain..

tak kisahlah walaUpun bErkerja kIlang..kalU itu yang tErbaik, akU rEdha…
kUar lepakpUn tak tahU nak g mana..lEPak kat tElUk mOlek seSorng t mcm Orang glEr plak..nam ambik time Off pun tak tahU nak g mana..tENsion-tension..bilalah akU nak dapat gaji nih..akU nak pErgi bErcuti tenangkan Otak dan hati aKu yang panas mEmbahang…

cuTi raya cina minggu dEpan sampai 16hb..sO, LEpas ni bOLehkah akU cUti pEpuas..hari-hari pENuh dEngan aktiviti dan agenda..

satU hal yang ingin akU sEButkan, sOal Orang yg Berpangkat..kEnapa sUSahnYa sangat nak nak BEbaik ngan Orang bawahan..kamU jUga sEorang manUsia jUga wahai bOs..tUndukkan tanda hOrmat itu sUpaya manUsia lain lebih hOrmat kEPada kamU..pELik lah..sUsah sGt kEr..mUngkin kamu tak pErnah bErada di tangga bawah..tapi kamU harUs faham..hidUp umpama rOda, kadang kala kita di atas, kadang kala kita di bawah….

Sunday, February 7, 2010

kUar pEkan sUngai pEtani

(cEntrE sQUarE_07/02/2010_10.41 malam)
ahad, hari yang akU nantikan sEbab hari ni jEr akU dapat rESt sepUas hati akU..dUk Umah Online, makan, tidOr & paling bEst akU dapat kUar jejalan cUci mata..pastU dapat gak hilangkan kEbosanan yang mELanda..

dUlu, blog akU lebih kEpada kata-kata_ tapi aKU dah UpdatEkan jadi akU pUnya laman catatan harian..bUkan akU ingin bErkOngsi segalanya apa yang akU laKukan..tapi sEkadar kEnangan dalam kEhidupan..argh…lEpak kat cc jap tOlong mEmber akU settlekan dia pUnya KErja..

adakalnYa kita rasa asing sGt walaUpun kita pErnah jalinkan hUbungan pErsahabatan dengan Orang itu..sEkadar perkongsian, masa akU kUar tadi..adalah jUmpa 2,3 orang yang pErnah akU kenal masa akU kerja kat park AvEnuE HoteL dulu..tapi diOrang jUSt bUat tak tahU..yelah, apa masalahnYa kalU sekdar seNyum..kErjapUn satu tempat dUlu..takkan tak pErasan aKu lansUng..itulah manUSia..hUhuss

akUpun bUkan ingin dikEnali, tapi sEkadar kata-kata penyEdaran..hUh, life..sO stress..balik jEr Umah tErus Online kat facEbook..ntahlah, kalU aKu tak jENguk facebook rasa tak tEnang jEr life akU..uwaa..sOk dah kerja..malasnYa, dah la banyak kErja yang bLum aku settle..sah-sah esOk masuk Ofis akU kena bUat kErja banyak..tapi aku tension 1 jEr, sOal gaji..hari nih dah 7hb, tapi haram tak dapat lagi..sOal kErja Okei jEr..dah rEspOnsilitY akU tetap lakukan dengan baik…
mood: Tunggu gaji nak sEttle hUtang…

Friday, February 5, 2010

wEekEnd Yang mEmbOsankaN

06/02/2010 sabtu 11.46 pagi
wEekend yang mEmbosankan..tak dEr pape nak bUat..seBenarnya banyak kErja nak KEna sEttle..tapi malas + tak dEr mood & tak dEr idea nak prOses semUa maklUmat Yang ada..Ya Allah, kENapa aKu sElemah ini..tidak sEperti dUlu PEnuh dengan iDea-idEa krEatif..hUhukss..sO, sabtU yang amat mEmbosankan..

nak KuarpUn tak tahU nak g LEpak mana..mEmbEr akU semUa kErja..gaji lak tak masUk lagi..sah2 kebUluran..kUarpUn tak hEpie..sEbab hiduP pEnuh masalah & kErUnsinga…Uwaa..Sehabis tEnsiOn dah nIE..liNE plak kEna barred sO tak dapat nak sMs sEsapE..sElamat line bOadband masih lEH gUna, kaLU tak SUrE lagi bOsan..arghs……

Analisis data miskin tEgar in pOrgrEss..hahakss..dah jadi cam sTatistik lak..tak habis life ni..kEMbali kE pangkal jalan..Sebab sEmuanya bErmula dengan pErtama & bErakhir jUga dEngan pErtama..hUhukss…toLong pEnsyarah sETtlekan kErja tapi akU yang blUrr..cam nEr nak siapkan nIE..hari sElasa dah kEna sUbmit..hUhukss…
mOod: hilang arah kajian…..

Thursday, February 4, 2010

giLEr cinta

Cinta..ciNta..akalanYa ianYa amat mEmbOsankan..dUlu kita sElalU anggap ianYa mUdah..tapi sEbenarnYa cinta itU satU sOal yang mEmbebankan..sOal yang amat menyakitkan..sOal yang banYak melibatkan hati & pErasaan..mUDah untuk diUngkapkan tEtapi sUkar untUk dipErsembahkan mElalUi hati yang iKhlas..bUkan sOal jiwanG ataU tidak..sebab cinta bUkan dtanG pada Orang tErtentu..tapi cinta dating pada sEmua Orang…

Ya, akU dah jUmpa dEngan cinta akU..tapi akU tak pErnah rasa bahagia..salah akU?..mUngkin sEbab akU tak pErnah nak mEraikan cinta iTU..tapi aKu dah cUba sEhabis baik..dia, wanita itU..insan Yang akU tak pasti aKu tidak dalam mEncintai akU..sUsah..sUsah..liFe amat menyUsahkan..

crying mOod..cinta pada Allah itU lEbih bermakna..tapi akU dah tErpisah dari cinta iTu..hanYa akU jEr yang faham kEnapa..saLah kErana akU mEmilih jalan yang salah sEdangkan akU tahU jalan bEnar sENtiasa ada deKat denGan akU..
kalU turutkan kata hati, matilah jawabnYa..kaLu ikUt rasa, binasalah..sO, akU tak pasti hati @ rasa..nafsU?..diciptakan Untuk kEbaikan..saTu Kepastian yang jarang & sEringkali kita faham..manUsia, dibErikan akal fikiran..lEbih mUlia dari binatanG tErnak..hUhuks..

…….thE End…….
JumaaT/12/03 pEtang/5 FebrUari 2010

kErja + strEss

05 FebrUari 2010/11.37 pagiE
hUh, tEnsion glEr hari niE..nak bUat kErjapUn malas..bUkan dalam mOod yang baik..kErja bertimbUn nak kEna siapkan..AdUh, cam makan gaji bUta lak..tapi nak bUat cam nEr..sEjak akhir-akhir ni memang tak dEr mOod glEr nak bUat kErja..kalaUlah masa dapat dipUtarkan mEsti hEppening..tEringat kat zaman kOlej dUlu..saat yang paling manis & bahaGia..

SkUnk, kErjapUn kat kOlej gaK..sUasana jEr yang bErbeza..dUlu seOrang pElajar, sKunk seOrang pEkerja..bUt, life sO strEes..tak bOLeh nak lEpak kat lUar sesUka hatie lagiE..nak kEmanapUn sUSah..Erm..Susahkan life nih..dUlu, tak pErnah fikirpUn bEtapa SusahnYa nak cari rEzeki ni..harap kat mak bapak jEr…sKunk, kEna cari makan sEndiri..gajilaK lambat glEr..mampOs akU nak sUrvivE cam niE..
KalU ikUtkan rasa hati, mahU jEr akU cari kErja lain..tapi saYanglaK..mEmanglah kErja kt kOLej ni Sambilan jEr..kErjapUn OkEi..sUma sOmetimEs jEr mcm nak pEcah kEpala OtaK..tapi OkEilah..bErbalOi ngan gaji aKu..CUma..CUma..kadangkala bOSan jEr ngan sUmE kErja..

Kan bEst kalU bOLeh dapatkan kEnangan cam dUlu..pOntEng kElas g jEram..pastU kEna bErenang bEramai-ramai..kEna halaU kElas sebab pOntEng..balik awal sEbab lecturer tension kElas bising..argHs..tak lEh igT baliK zaman kOlEj..sUmenya kEnangan terindah..tUlah kata Orang, kIta jarang hargai bEnda yang ada dEpan mata kita..biLa kita dah kehilangan bEnda yang kita sUka..kita akan sEdar betapa pEntingnYa ia UntUk kita..

Ya Allah, tEnsiOn glEr nih..kErja..kErja..adUhs..malaS glEr nak bUat kErja..papErwork fEskOm dah siap, CUma nak kEna bincangkan dEngan bOs..pastU data nak kEna kEy in..bUat rEport..kUrsUS pEndeK lagi..hUhs, tEnsion glEr..mEmang tak dEr mood…

About Me

My photo
Iwanqais: hanyalah sebuah nama yang ditintakan sebagai penulis di sini. Mencari keredhaan Allah atas suratan kehidupan yang terbina. Tersasar dalam hidup dan mencari jalan keluar berseorangan. Ditimpa ujian yang hampir menghilangkan kekuatan diri. Namun dia bangun semula kerana dia tahu. Allah tidak akan mendatangkan ujian diluar batas kemampuan manusia. Iwanqais seusai nama yang tercela. Mudahan kehidupan masa hadapan yang terbina, akan tercipta bahagia untuknya. Sebaris nama dalam luahan.

Demi Masa

Iwanqais

Iwanqais

Sekitar PTSB

Sekitar PTSB
Powered by Blogger.

Kejayaan Lalu

Kejayaan Lalu
Tercipta Jua Kejayaan